Algemene voorwaarden

Zwemschool Zeeland is een semi openbaar zwembad.

Dit houdt in dat iedere zwemmer eerst lid moet worden van Zwemschool Zeeland alvorens hij/zij van de faciliteiten van Zwemschool Zeeland gebruik kan maken. Op deze manier kan Zwemschool Zeeland de garantie bieden dat ieder lid in een rustige en veilige omgeving kan komen zwemmen.

Aanmelden

 1. Er wordt per nieuwe aanmelding zwemABC een éénmalige bijdrage in de administratie kosten berekent van € 26,50. Bij afmelden geldt hiervoor geen teruggave recht.
 2. Voor aanmelding en inschrijving kunt u contact opnemen met de receptie van Zwemschool Zeeland of via de website www.zwemschoolzeeland.nl.
 3. Na inschrijving en betaling van de administratiekosten ontvangt u hiervan een bevestiging. Dit kan ook via de mail.
 4. Indien sprake van een wachtlijst, is de volgorde van inschrijving op datum bepalend.
 5. Wanneer er plaats beschikbaar is, ontvangt u hier per mail bericht van.
 6. U ontvangt een schriftelijke bevestiging over de gemaakte afspraken. Hierin staat o.a. de betalingsregeling vermeld die met u is afgesproken. Dit kan ook via de mail.
 7. Tussentijds veranderen van les/zwemtijden is mogelijk, maar wel in overleg en mits er plaats is.
 8. De minimum leeftijd voor deelname aan de korte zwemlessen (1 x45 min.)  Inschrijven kan vanaf elke leeftijd.

Tijdsduur zwem-ABC

 1. Zwemschool Zeeland biedt het complete zwem A+B+C diploma aan binnen één jaar tijd met een marge van twee maanden.
 2. Zwemschool Zeeland geeft hier een slagingsgarantie voor af.
 3. Om in aanmerking te komen voor de garantieregeling dient 90% van de lessen gevolgd te zijn en dient de leerling op tijd aanwezig te zijn in de les.(zie verder bij garantieregeling)

Diploma’s zwem-ABC

 1. Zwemschool Zeeland voldoen aan de richtlijnen en eisen van de National Raad Zwemveiligheid. 
 2. Uw kind mag pas afzwemmen voor een diploma als uw kind aan de door Zwemschool Zeeland gestelde eisen voldoet.
 3. U ontvangt tijdig een uitnodiging voor het afzwemmen met de benodigde informatie.

Garantie regeling zwem-ABC

 1. Zwemschool Zeeland geeft bij het volgen van het volledige zwem-ABC de garantie van slagen binnen 12 maanden.
 2. Deze garantie geldt niet indien bijzonderheden die van invloed kunnen zijn op de zwemles niet, niet tijdig, onvolledig of onjuist aan ons zijn doorgegeven.
 3. Indien er bijzonderheden van dien aard zijn dat deze de zwemlessen negatief beinvloeden zal er naar het maximaal haalbare zwemdiploma worden gestreefd.
 4. Om in aanmerking te komen voor de garantieregeling dient 90% van de lessen gevolgd te zijn en dient de leerling op tijd aanwezig te zijn in de les.
 5. Er dient aan de betalingsverplichting te zijn voldaan.
 6. Indien een kind langere tijd afwezig is door ziekte, zal hier een regeling voor getroffen worden.
 7. Indien een kind langer dan een jaar nodig heeft voor het zwemABC en aan alle andere voorwaarden voldoet, dan wordt er een andere lesgroep gezocht die bij het zwemniveau van het kind past.

Betalingsverplichting

 1. Bij aanvang van de eerste zwemles verplicht u zich het volledige verschuldigde bedrag te voldoen.
 2. Het verschuldigde bedrag kan in een keer of in 9 termijnen (*) worden voldaan.
 3. Indien op advies van Zwemschool Zeeland de lessen voortijdig worden stopgezet zullen de kosten naar rato van het aantal lessen verrekend worden.
 4. Indien u op eigen initiatief de lessen voortijdig beëindigd blijft u verplicht het volledig verschuldigde bedrag te voldoen.
 5. Bij een betalingsachterstand vanaf twee termijnen behoud Zwemschool Zeeland het recht de zwemlessen te staken totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. Hierbij vervalt tevens het recht op de slagingsgarantie van 12 maanden.
 6. Ziekte, vakanties of andere vorm van absentie ontslaan u niet van uw betalingsverplichting.

* Een termijn is gelijk aan een kalendermaand.

Betaling middels automatische incasso voor het zwem-ABC

 1. Bij Zwemschool Zeeland kunt u voor het zwem-ABC betalen middels een machtiging tot automatische incasso. U machtigt Zwemschool Zeeland middels een schriftelijke toestemming.
 2. De betaling van het lesgeld geschiedt per maand voorafgaande aan de lesmaand.
 3. Mocht u het onverhoopt niet eens zijn met het afgeschreven bedrag dan kunt één maand na afschrijving van het bedrag door uw bank het bedrag terug laten storten op uw rekening.
 4. Indien Zwemschool Zeeland meerdere malen achtereen géén geld van uw rekening heeft kunnen afschrijven, kunnen er administratieve kosten in rekening worden gebracht.

Betaling via overboeking

 1. U kunt er voor kiezen om het verschuldigde lesgeld zelf via overboeking te betalen.
 2. U dient er zorg voor te dragen dat de betaling ovv naam en zwemactiviteit geschiedt.
 3. De betaling van het lesgeld dienen per maand vooruit betaald te zijn

Contante betaling

 1. U kunt bij Zwemschool Zeeland ook contant betalen aan de receptie.
 2. U kunt bij Zwemschool Zeeland ook middels de PIN betalen aan de receptie. 

Privacybescherming

 1. Alle persoonsgegevens en/of vertrouwelijke informatie zal met respect voor uw privacy worden behandeld.
 2. Beschikbare gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.
 3. Wij hechten grote waarde aan privacy op social media. Wij zullen nooit zonder uw toestemming foto’s plaatsen van u of uw kind.
In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Zwemschool Zeeland.
Door gebruik te maken van de faciliteiten van Zwemschool Zeeland aanvaardt u deze algemene voorwaarden.