Algemene voorwaarden

Zwemschool Zeeland is een semi openbaar zwembad.

Dit houdt in dat iedere zwemmer eerst lid moet worden van Zwemschool Zeeland alvorens hij/zij van de faciliteiten van Zwemschool Zeeland gebruik kan maken. Op deze manier kan Zwemschool Zeeland de garantie bieden dat ieder lid in een rustige en veilige omgeving kan komen zwemmen.

Aanmelden

 1. Er wordt per nieuwe aanmelding zwemAB een éénmalige bijdrage in de administratie kosten berekent van € 27,50. Bij afmelden geldt hiervoor geen teruggave recht.
 2. Voor aanmelding en inschrijving kunt u contact opnemen met de receptie van Zwemschool Zeeland of via de website www.zwemschoolzeeland.nl.
 3. Na inschrijving en betaling van de administratiekosten ontvangt u hiervan een bevestiging. Dit kan ook via de mail.
 4. Indien sprake van een wachtlijst, is de volgorde van inschrijving op datum bepalend.
 5. Wanneer er plaats beschikbaar is, ontvangt u hier per mail bericht van.
 6. U ontvangt een schriftelijke bevestiging over de gemaakte afspraken. Hierin staat o.a. de betalingsregeling vermeld die met u is afgesproken. Dit kan ook via de mail.
 7. Tussentijds veranderen van les/zwemtijden is mogelijk, maar wel in overleg en mits er plaats is.
 8. De minimum leeftijd voor deelname aan de zwemlessen is 5 jaar. Inschrijven kan vanaf elke leeftijd.

Zwemles pakketten

 1. Zwemschool Zeeland biedt het zwem A+B pakket aan met een geldigheidsduur van 10 aaneengesloten maanden.
 2. Gemiddeld 98% van de zwemleskinderen behaald bij Zwemschool Zeeland de zwemdiploma’s binnen de geldigheidsduur van het gekozen zwemlespakket.
 3. Na het behalen van het B diploma biedt Zwemschool Zeeland het C diploma aan middels losse lessen.

Diploma’s zwem-ABC

 1. Zwemdiploma’s van Zwemschool Zeeland voldoen aan de richtlijnen en eisen van de National Raad Zwemveiligheid. 
 2. Uw kind mag pas afzwemmen voor een diploma als uw kind aan de gestelde eisen voldoet.

Spelregels lespakket zwem-AB.

 1. De geldigheidsduur van het lespakket start bij de aanvang van de zwemles zoals vermeld in de uitnodiging en eindigt na 10 kalendermaanden bij lespakket AB.
 2. Indien het zwembad een week of langer gesloten is, dan wordt de geldigheidsduur automatisch met een gelijke duur verlengt.
 3. Bij ziekte dient dit per mail gemeld te worden, uiterlijk 12 uur voor aanvang van de zwemles.
 4. Bij ziekte zijn de eerste 2 aaneengesloten zwemlessen per ziekmelding voor eigen rekening.

Betalingsregeling

 1. Bij aanvang van de eerste zwemles verplicht u zich het volledige verschuldigde bedrag te voldoen van het dan geldende tarief.
 2. Het verschuldigde bedrag kan in een keer of in termijnen (*) worden voldaan.
 3. Indien op advies van Zwemschool Zeeland de lessen voortijdig worden stopgezet zullen de kosten naar rato van het aantal lessen verrekend worden.
 4. Indien u op eigen initiatief de lessen voortijdig beëindigd blijft u verplicht het volledig verschuldigde bedrag te voldoen.
 5. Bij een betalingsachterstand vanaf twee termijnen behoud Zwemschool Zeeland het recht de zwemlessen te staken totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. 
 6. Ziekte, vakanties of andere vorm van absentie ontslaan u niet van uw betalingsverplichting.

* Een termijn is gelijk aan een kalendermaand.

Betaling middels automatische incasso voor het zwem-AB

 1. Bij Zwemschool Zeeland kunt u voor het zwem-AB betalen middels een machtiging tot automatische incasso. U machtigt Zwemschool Zeeland middels een schriftelijke toestemming.
 2. De betaling van het lesgeld geschiedt per maand voorafgaande aan de lesmaand.
 3. Mocht u het onverhoopt niet eens zijn met het afgeschreven bedrag dan kunt één maand na afschrijving van het bedrag door uw bank het bedrag terug laten storten op uw rekening.
 4. Indien Zwemschool Zeeland meerdere malen achtereen géén geld van uw rekening heeft kunnen afschrijven, kunnen er administratieve kosten in rekening worden gebracht.

Betaling via overboeking

 1. U kunt er voor kiezen om het verschuldigde lesgeld zelf via overboeking te betalen.
 2. U dient er zorg voor te dragen dat de betaling ovv naam zwemleskind geschiedt.
 3. De betaling van het lesgeld dienen per maand vooruit betaald te zijn

Contante betaling

 1. U kunt bij Zwemschool Zeeland ook contant betalen aan de receptie.
 2. U kunt bij Zwemschool Zeeland ook middels de PIN betalen aan de receptie. 

Privacybescherming

 1. Alle persoonsgegevens en/of vertrouwelijke informatie zal met respect voor uw privacy worden behandeld.
 2. Beschikbare gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.
 3. Wij hechten grote waarde aan privacy op social media. Wij zullen nooit zonder uw toestemming foto’s plaatsen van u of uw kind.
In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Zwemschool Zeeland.
Door gebruik te maken van de faciliteiten van Zwemschool Zeeland aanvaardt u deze algemene voorwaarden.